Etikken i mediation

Definition af mediation

Mediation er en proces til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i en konflikt eller uenighed med tilladelse fra parterne, og hjælper til med at forhandle en enig og gennemarbejdet aftale. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv. Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige indstillinger tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner, reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en fælles tilfredsstillende løsning. Mediation præsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Frivillighed

En mediator anerkender, at mediation baserer sig på frivillighed fra parternes side. En Mediator sikrer, at parternes ønsker, bekymringer, interesser og behov kommer til udtryk. En mediator indhenter informationer omkring processen, stiller spørgsmål, foreslår emner og hjælper parterne med at udforske muligheder for løsning af konflikten. Mediators primære funktion er at støtte parterne til en frivillig løsning af konflikten. Parterne har mulighed for at overveje de foreslåede løsningsmodeller. Mediator medierer problemstillingerne effektivt og så hurtigt, som processen tillader. Mediatoren sikrer sig ved forespørgsel hos parterne, at ingen af parterne føler sig tvunget til at indgå en aftale. Mediator sikrer sig, at parterne er bekendt med, at de har mulighed for at afbryde mediations- processen på ethvert tidspunkt. En mediator forestår mediationen på en upartisk måde. Mediators upartiskhed er af afgørende betydning for mediationsprocessen. Hvis mediator på noget tidspunkt ikke er i stand til at være upartisk, er mediatoren forpligtet til at afbryde mediationen. Kvaliteten af mediationsprocessen er afhængig af, at parterne opfatter mediator som upartisk.

Interessekonflikter

En mediator medierer de problemstillinger, hvor mediator ingen interesse har i løsningen, eller hvor der ikke er nogen konflikt med tidligere sager eller konflikter. En mediator oplyser om aktuelle og potentielle interessekonflikter, som, mediator mener, kan være af betydning. Efter oplysning herom skal parterne beslutte, om de ønsker, at mediator afstår fra at mediere. Såfremt en part ønsker, at mediator udtræder, findes en anden mediator.

Kompetencer

En person fungerer som mediator, når mediator har de fornødne kvalifikationer til at tilfredsstille de rimelige forventninger fra parterne.

Fortrolighed

Mediator tilgodeser parternes ønsker om fortrolighed. En mediator spørger parterne om, hvilke forhold de ønsker underlagt fortroligheden. Er konflikten mellem interne medarbejdere i en virksomhed eller organisation har mediator lov til efterfølgende at give oplysninger til virksomheden om mediationens udfald, men ikke det der passerede under selve processen.

Vi tilbyder kurser i mediation:

  • Mediator uddannelse
  • Master Mediator uddannelse

Kvaliteten af mediationsprocessen

Mediator faciliterer mediationen fair, ordentligt og på en måde, der stemmer overens med parternes selvbestemmelse. Mediator arbejder for at sikre processens kvalitet og for at fremme gensidig respekt mellem parterne. En sådan proces forudsætter, at mediator sikrer sig, at begge parter høres i processen. Mediator sikrer sig, at processen ikke bliver unødigt forlænget af parterne. Såfremt mediator skønner, at parterne ikke kan nå en frivillig aftale, meddeler mediator parterne dette, således at processen ikke trækkes i langdrag. Mediators primære mål er at hjælpe parterne til en frivillig aftale og samtidig forbedre deres indbyrdes relation. En mediator afholder sig fra at komme med konkrete løsningsforslag til parterne men støtter parterne hen til deres eget løsningsforslag.

Markedsføring og reklame

En mediator er ærlig i sin markedsføring af og reklame for mediation. Enhver reklame eller kommunikation med offentligheden vedrørende mediation, uddannelse som mediator og erfaring som mediator er ærlig. Mediator afholder sig fra at give løfter eller garantier om resultatet af en mediationsproces. I reklamer eller på anden vis over for offentligheden må mediator henvise til den uddannelse, som vedkommende har gennemført.

Honorar

En mediator indgår ikke en honoraraftale, der er afhængig af udfaldet af sagen. En mediator, der medvirker som co-mediator, afpasser sit honorar herefter. Mediators honorar fremgår af aftalen om mediation.

Intentionerne for mediationsprocessen

Mediatorer har en intention og ønske om • at medvirke til at forbedre mediationsprocessen. • at informere offentligheden om mediation og brugen af mediation samt at hjælpe de personer, der ønsker at bruge mediation. • at korrigere misforståelser omkring mediation og at forbedre sine professionelle færdigheder og evner.

Aftale om mediation

Ved en mediation indgås en standardaftale mellem mediator og de respektive parter. I denne aftale er anført, at mediationen foretages i overensstemmelse med nærværende etik, der således bliver en del af aftalen. I øvrigt fremgår det af aftalen, at udtalelser fra parterne er fortrolige.