Foredrag

Marianne Spandet JakobsenMarianne

Foredrag:

  • Konflikter, der batter
  • Gør forskelle til fordele
  • Omskriv din selvfortælling og anvend dit potentiale
  • Sæt dit lederskab i spil
  • Spørgsmål, der forandrer organisationer
  • Coach dine medarbejdere til bedre resultater
  • sæt tænderne i de bløde værdier og opnå resultater
  • opskriften på det gode lederskab
  • Teamudvikling, som skaber øget effektivitet og bedre resultater
  • Opnå trivsel gennem positiv psykologi

Jeg har mere end 25 års erfaring som leder, konsulent og underviser. Jeg har en master i NLP, er certificeret coach, IMI certificeret mediator og psykoterapeut. Siden 2005 har jeg været direktør for Konsulenthuset reCome, hvor vi udfordrer, flytter og udvikler mennesker professionelt såvel som privat.

Hos reCome arbejder vi ud fra tre ankerpunkter: kommunikation, kultur og konflikter, da vi ved, at disse områder er betydningsfulde for individets, gruppers og organisationers udvikling. Vi tilbyder derfor workshops, som giver dig et helt nyt syn på konflikterne, kommunikationen og kulturen i din virksomhed. I undervisningen klæder vi dig på til at kunne forbedre trivslen og arbejdsglæden på din arbejdsplads.

Sæt dit lederskab i spil

På workshoppen skaber vi indsigt i din personlighedstype, behov og ledelsesstil for at bevidstgøre dit ledelsesmønster og adfærd. Dette skaber en større forståelse for dine ressourcer og udfordringer som leder og i relationen til organisationens øvrige medlemmer. På workshoppen træner vi også ledere i at være ledere, mens de er det. Vi forbereder og afvikler konkrete ledelsessituationer om virkelige opgaver og problemstillinger, hvor lederen er sammen med kollegaer eller i rollespil, som simulerer hverdagsepisoder. Vi sætter ledelse i spil, reflekterer og eksperimenterer med ledelsespraksis, mens det sker. Jeg tror på, at medarbejdere er aktive medspillere, når lederskab og ledelse udvikles, da det er medarbejdernes præstationer, opgaveløsning og trivsel, ledelse handler om.

Spørgsmål, der forandrer organisationer

Workshoppen omhandler, hvordan I ved brug af bestemte spørgsmålstyper, udvikler et stærkere og mere effektfuldt værktøj, som kan anvendes i ledelsesbaseret coaching eller strukturerede samtaler i organisationer. Et værktøj, der hjælper til bedst muligt at understøtte de opgaver, som organisationen løser. De præsenterede metoder er effektfulde, fremadrettede og opgavefokuserede. Fremgangsmetoderne er virkningsfulde, hvad enten det drejer sig om innovative udviklingsdialoger, svære samtaler, ansættelsessamtaler, teamudviklingssamtaler eller nogle af de mange andre organisatoriske samtaler, der udspiller sig i organisationers dagligdag.

Coach dine medarbejdere til bedre resultater

Coaching er et stærkt ledelsesredskab til at fremme udvikling, læring og selvstændighed hos dine medarbejdere, så de i højere grad kan løse deres opgaver og træffe selvstændige beslutninger. Hvis coaching anvendes som ledelsesredskab, forudsætter det, at man som leder indtager en coachende lederkasket, og dermed anlægger en ny samtaleform i organisationen. Grundideen i coaching er, at medarbejdere selv kender løsningen på deres udfordringer og problemer – de er bare ikke bevidste om det. Med denne workshop kan du gøre dine medarbejdere i stand til selv at finde og udvælge løsningsmuligheder og handle på dem.

Konflikter, der batter

Konflikter er et grundvilkår i menneskers liv. Når konflikter på arbejdspladsen ikke håndteres konstruktivt, får det ofte alvorlige konsekvenser for opgaveudførslen, samarbejdet og trivslen for både medarbejdere og ledere. Konflikter bliver ofte anskuet og forsøgt løst som et individuelt anliggende eller en sag mellem to personer. Denne konflikttilgang kan blive en lappeløsning. Konflikter er langt mere komplekse og har ofte en baggrund i den kultur og de kommunikationsmønstre, som konfliktparterne er en del af. På workshoppen vil vi derfor se på konflikter i relation til deres kontekst. Vi giver dig nye redskaber og ny viden, som kan sikre, at konflikter i fremtiden bliver konstruktive for dig såvel som for virksomheden som helhed. Du vil få dybere kendskab til den verbale og nonverbale kommunikation, og hvad konfliktnedtrappende kommunikation indebærer. Du får samtidig nogle redskaber, som gør det muligt at styre samtaler, så konflikter ikke eskalerer.

Teamudvikling, som skaber øget effektivitet og bedre resultater

Talrige beretninger om succesfulde teams fra artikler og teamlitteraturen har skabt forestillinger om, at inddelingen i teams automatisk har positiv effekt til gavn for både medarbejdere og ledelse. Det er imidlertid langt fra altid tilfældet. Inddeling i teams forudsætter, at man kontinuerligt arbejder med at udvikle teamets kompetencer og lederskab, hvis teamstrukturen skal skabe øget effektivitet og bedre resultater. I denne workshoppen vil vi fokusere på, hvordan du kan ruste lederskabet til at kunne udvikle og anvende den enkelte medarbejders kompetencer og optimere teamets drivkraft og performance. Vi koncentrerer os om mulighederne for øget teamperformance. Vi har ikke alene fokus på teamets udviklingsproces, men også på gensidigt engagement, motivation og formulering af mål.

Opnå trivsel gennem positiv psykologi

Tænker du nogensinde på, hvordan dit humør og din indstilling påvirker dine kollegaer, kunder og familie? Det kan du med fordel gøre. Forskning viser nemlig, at godt humør og en positiv indstilling er med til at skabe øget produktivitet. Positiv psykologi er i mange virksomheder en uudnyttet mulighed for at skabe resultater på en sympatisk og samskabende måde. I denne workshop vil vi rette fokus mod positiv psykologi og trivsel. Ikke kun fordi det er rart og behageligt, at vi selv og mennesker omkring os er glade og tilfredse. Men også fordi det er et af de områder, der rent faktisk giver gevinst på flere fronter. Solid psykologisk forskning viser nemlig, at hvis vi mennesker har det godt på vores arbejdsplads, så har vi også tendens til at være mere produktive, effektive og innovative. Øget trivsel på jobbet kan så igen gøre os lykkeligere i privatlivet. Denne vinkel til øget trivsel er interessant, uanset om vi ønsker personlig udvikling eller om vi leder store eller små virksomheder. Med denne tilgang til verden får ordsproget ’smil til verden og verden smiler til dig’ pludselig en ny og større betydning. På kurset vil vi, med afsæt i den positive psykologi, give konkrete redskaber til, hvad du kan gøre for at øget trives på din arbejdsplads.

Kan et kontor mobbe?

Vi sætter fokus på rammen om trivselsrum. Undersøgelser peger nemlig på, at der er en utrolig vigtig sammenhæng mellem det fysiske rum og det psykiske arbejdsmiljø. Vi stiller derfor skarpt på, hvilke påvirkninger det fysiske rum kan have på vores trivsel og reaktionsmønstre. Vi ser på, hvad der kan ske, hvis vi som organisation er bevidste om de fysiske rums muligheder og begrænsninger. Vi fokuserer på, hvordan vi ved hjælp af de fysiske rammer skabe en hverdag, hvor positiv energi er i højsædet. Vi vil vise konkrete indretningsløsninger, der understøtter den positive dialog og de udfoldelsesmuligheder, der på en og samme tid skaber gode fysiske rammer og understøtter en positiv tilgang til samværet, samarbejdet og relationen til andre.

Omskriv din selvfortælling og anvend dit potentiale

Mennesker skaber mening i livet ved at strukturere deres erfaringer og selvforståelser i fortællinger. På individplan såvel som for hele organisationer skabes der nogle dominerende fortællinger, som åbner for nogle handlemuligheder og lukker for andre. Nogle fortællinger kan være så problemfyldte, at organisationer og enkeltstående individer fastlåses i nogle uhensigtsmæssige handle- og forståelsesmønstre. Workshoppen omhandler derfor, hvordan vi kan medvirke til at synliggøre de fortællinger, som organisationen eller individet opererer i. På den måde skabes der rum for at omforme problemmættede fortællinger til alternative fortællinger, der giver flere og mere gunstige handlemuligheder på individ- såvel som på organisatorisk plan. Ved at stille skarpt på selvfortællingerne kan man altså skabe værdifulde resultater, bedre samarbejde og øget trivsel på arbejdspladsen.

Gør forskelle til fordele

Vi tilbyder en spændende workshop med det anerkendte psykologiske værktøj JTI-profiler som udviklingsværktøj. Workshoppen gør dig klogere på dig selv og dine kollegaer. JTI-profilerne kan hjælpe dig til at forstå ligheder og forskelle mellem dig selv og andre. Få bl.a. svar på, hvad der gør, at du foretrækker nogen arbejdsopgaver og arbejdsområder frem for andre? Hvorfor du hurtigt er på bølgelængde med nogen mennesker, mens du kan opleve andre som vanskeligere at kommunikere med? Du vil få en forståelse for dine styrker og svagheder – en forståelse du kan bruge både personligt og i arbejdsøjemed. Workshoppen giver dig samtidig svar på, hvordan du lærer at anvende en mere interessebaseret kommunikation, som giver plads til at udfolde dine inderste behov og blive mødt med respekt, forståelse og færre konflikter. Ud fra denne indsigt giver workshoppen dig mulighed for at handle, så du i fremtiden kan blive bedre til at udtrykke det, som du har brug for. JTI kan bl.a. anvendes til personlig udvikling, lederudvikling, teambuilding og konflikthåndtering.