Eksempel på Implementering af voldspolitik

Eksempel på Implementering af voldspolitik

Gennem Konstruktiv kommunikation, Konfliktforståelse, Kultur- og Relationshåndtering

Formål

Forløbets overordnede formål er:

  • -  at styrke din organisations aktive og forebyggende anvendelse af Voldspolitikken
  • -  at styrke centrets kapabiliteter inden for rummelighed og samarbejde gennem indsigt i bl.a. kom-munikative virkemidler og konfliktforebyggende værktøjer
  • -  at udvikle dialogen og samspilsprocessen, hvor den enkelte medarbejders, organisationens og borgernes behov varetages med afsæt i en anerkendende og kompetencebåret forståelse og indsigt i forskelligheder og roller

 

Struktur

I de følgende beskrives hovedelementerne i de enkelte temaer.

Dag 1 – Ressourcer og kapabiliteter

Som introduktion til uddannelsesforløbet indledes med en dialogbaseret proces, hvor fokus er en definition af ”Hvem er jeg, du og vi” og ”Hvilke kendetegn karakteriserer jeres organisation tilgang til at håndtere svære situationer, hvor borgerne har en udadreagerende adfærd”.

Derefter er omdrejningspunktet for dagens afdækning af organisationens ressourcer og kapabiliteter de (på forhånd) udfyldte JTI-profiler, der gennem Jungs Typologier skaber et billede af de mangfoldige ressourcer, der findes i organisationen, og som fortælles gennem historien om den enkelte medarbejders ressourcer.

Processen bygger på, at vores kompetencer og færdigheder kan udvikles til at blive bedre til at tolerere, ac- ceptere og anvende forskelligheder forebyggende og konstruktivt. Samlet set medvirker processen til at organisationens kapabiliteter til håndtering af hverdagen udfordringer styrkes og fokuseres.

Dagen afrundes med en opsamling, hvor der tages hul på temaet på dag 2 i form af, at der stilles en hjem- meopgave til deltagerne, som de skal arbejde med frem til kursusdag nr. 2.

Dag 2 – Forebyggende konflikthåndtering

Dagen indledes med opsamling af indtryk og erfaringer fra dag 1, hvor især spørgsmål og eventuel usikker- hed håndteres. Herefter følger introduceres ”Kompetence-hjulet”, der er en model, som viser, hvordan det enkelte team er ”dækket ind” på 9 forskellige kompetencetyper, der hver for sig har betydning for det organisatoriske overskud, effektivitet og resultater.

Derefter følger dagens primære tema, Konflikthåndtering, der hovedsagelig opbygget omkring emner som generiske konflikttyper, sondringen mellem konstruktive og destruktive konflikter, parallelprocessen, for- svarsmekanismer, voldsdæmpende aktiviteter og, hvordan organisationen opnår vind-vind løsninger.

På dagen præsenteres deltagerne for forskellige værktøjer, der indgår som vigtige elementer i udviklingen af nye kompetencer til brug i udfordrende arbejdssituationer, herunder ikke mindst i uenigheds-, forhand- lings- og voldssituationer.

Dag 3 – Kommunikation

Dagens første punkt er en grundig opsamling af de væsentligste læringspunkter fra dagen før.

Som en del af opsamlingen introduceres deltagerne for redskabet ”Konfliktplan” som afsæt for en fælles brainstorming, hvor temaet bl.a. er en drøftelse af, hvordan man i dagligdagen kan tage ejerskab på en kon- flikt og dens løsning på samme tid.

Derefter startes op på dagens primære tema, Kommunikation, hvor der sættes fokus på betydningen af en empatisk og relationsskabende kommunikation. Hvordan bruger (og misbruger) vi sproget og, hvordan bli- ver vores indbyrdes kommunikation katalysator for henholdsvis god og dårlig kontakt samt ned- og optrap- ning af uenigheder, konflikter og potentiel vold.

I løbet af dagen indgår en række opgaver og øvelser, hvor sigtet er at skabe sammenhæng mellem tema- erne fra dag 2 og 3 – Konflikthåndtering og Kommunikation. Emner, som – afhængig af, hvordan de håndte- res – er bestemmende for, hvordan samarbejde, opgaveløsning og resultater udmøntes i hverdagens pro- blemstillinger.

Dagen afrundes med en hjemmeopgave – som optakt til certificeringsøvelsen på dag 4.

Dag 4 – Kultur

Udover kulturtemaet er dagens primære mål at gennemføre en certificeringsøvelse, hvor deltagernes viden og kompetencer indenfor de fire hovedtemaer afprøves gennem en virkelighedsnær og troværdig case.

Dagens første punkt er dog en præsentation af forskellige værdisæt i organisationer gennem modellen ”Fe- minin og Maskulin kultur”. Forskningen har gennem mange år beskæftiget sig med, hvordan disse kulturelle værdisæt har styrende indflydelse på fx organisationens samarbejdsbetingelser og konfliktopfattelse.

I forlængelse heraf indledes certificeringsøvelsen, hvor deltagerne – som nævnt – får afprøvet deres viden og indsigt i de gennemgående teorier, redskaber og værktøjer i en praksisnær kontekst, hvor bl.a. voldsproblematikken indgår.

Efter en grundig gennemgang og diskussion af deltagernes oplevelser og resultater fra certificeringsøvelsen afrundes det samlede forløb med en opgave, hvor deltagerne nedskriver deres tanker i en handleplan, der fremlægges på et kommende personalemøde.

Som afslutning indgår en anerkendelsesøvelse, Kompetencespejlet, der erfaringsmæssigt skaber energi og vilje til at arbejde videre med forløbets emner. Der er endvidere tale om en øvelse, hvor deltagerne arbejder med at anerkende hinandens styrker i forhold til Voldspolitikkens implementering og anvendelse.

Kunne din organisation have interesse i sådan et forløb, så tag kontakt til info@recome.dk

Del